КСУ „Радост“

Комплекс от социални услуги „Радост“ включва: 

„Информиране и Консултиране“ с целева група деца със специални потребности, техните семейства и близки (Родители на деца със специални потребности от 2 години – 18 години);

Социалната услуга „Информиране и консултиране“ има за цел да предостави помощ на родителите на деца със специални потребности да променят своите нагласи по отношение на затрудненията на децата им за активно партниране между родителите и специалистите в интерес на детето.

„Застъпничество и Посредничество“ с целева група деца със специални потребности, техните семейства и близки (Родители на деца със специални потребности и деца със специални потребности от 2 – 18 години);

Социалната услуга „Застъпничество и посредничество“ има за цел:

  • да запознае родителите на деца със специални потребности за основните понятия, стъпки и методи за организиране на кампании за застъпничество, а именнно постигане на промяна в съответствие с правата и интересите на децата със специални потребности;
  • да изследват и развиват собствените си стилове на поведение при организиране на кампании за правата и интересите на децата със специални потребности;
  • да придобият знания и практически умения за разработване на планове за застъпнически кампании относно правата на техните деца.

Видове застъпничество и посредничество, които екипът на Фондация „Радост за нашите деца“ прилага:

 

  • Самозастъпничество или самозащита, т.е. учим родителите на деца със специални потребности как да постигнат правата си съобразени със законодателството пред институциите – детска градина, училище, социално подпомагане;
  • Застъпничество при конкретни случаи, казуси – действията там са насочени към децата със специални потребности и правата им, и общо значими каузи.

„Общностна работа“с целева група деца и пълнолетни лица с увреждания; деца и пълнолетни лица от уязвими общности или групи; техните семейства или близки;

Социалната услуга „Общностна работа“ създава устойчив модел за предоставяне на подкрепящи комплексни услуги насочени към децата с увреждания, деца с проблемно поведение и техните семейства.

Оказване на комплексна подкрепа чрез прилагане на индивидуални и групови подходи и техники за превенция на социалното изключване, приобщаване и за включване в образователната система.

„Терапия и Рехабилитация“ с целева група деца със специални потребности (2 години – 18 години), техните семейства и близки ;

Социалната услуга е почасова като всеки потребител има изготвен индивуален план за подкрепа според индивидуалната оценка на потребностите. Графикът за посещение се изготвя спрямо индивидуалните особености на децата.

Дейности за подкрепа и грижа за потребителите в социалната услуга:

Педагогическо въздействие за развиване на социални, комуникативни и всекидневни умения. Специално внимание се отделя на създаването на позитивно отношение у децата към различни педагогически ситуации и взаимодействие, подобряване на мотивацията за включване във възпитателния и обучителен процес.

Логопедичната терапия е насочена към развитие на езиково-говорните умения и подобряването им. В часовете се набляга на артукалационни упражения, развитие на експресивна и импресивна реч с цел подобряване на развитието на детето.

 Психологичното консултиране има за цел да коригира поведението на детето, на родителите спрямо детето, развитие на въображение, емоции, чувства.

Ерготерапията е насочена към децата, които имат затруднения с координацията, фокусирането и организирането на дадена дейност. Тя също помага на децата, които се затрудняват да контролират собствените си дейности и поведение и/или трудно интегрират различните стимули идващи от средата.

Ерготерапевта помага и при определени затруднения свързани с ученето и вниманието, с които децата ежедневно се борят в училище и в ежедневието си, помага на децата, които изпитват затруднения с дейности които изискват финна и груба моторика като: използване на четка за зъби, обличане, скачане, катерене, писане на дъска и подреждане на раницата.

Всички терапии се повтарят многократно с цел да бъде подобрено функционирането на детето като самостоятелна личност.  

 „Обучение за придобиване на умения“ с целева група деца и пълнолетни лица с увреждания; деца и пълнолетни лица от уязвими общности или групи; техните семейства или близки;

Социалната услуга „Обучение за придобиване на умения“ създава устойчив модел за предоставяне на подкрепящи комплексни услуги насочени към деца и младежи с увреждания и техните семейства. Оказване на комплексна подкрепа чрез прилагане на индивидуални и групови подходи и техники за разширяване на социалните умения и превенция на социалното изключване. Предоставя се подкрепа на деца и младежи с увреждания, с която се подобрява достъпа до специалисти. Формират се родителски умения и се подобрява  семейната среда относно разбирането на затрудненията на децата и младежите. Усвояване на социални умения  за включване в социума според потенциала им съобразено с индивидуалните им възможности.

„Подкрепа за придобиване на трудови умения“ с целева група деца с трайни увреждания, навършили 16-годишна възраст; пълнолетни лица с трайни увреждания;