За Нас

Идеята за създаването на Фондация „Радост за нашите деца“ се ражда от необходимостта да има защитено място, където родители на деца със специални потребности  срещат разбиране и приемане на проблемите, които съпътстват семействата им. През 2004г. седем майки на деца с увреждания водени от потребностите на децата си и нуждите на семействата им решават да регистрират неправителствена организация в обществена полза.  Мисията им е да създадат условия за приемане и включване на децата с увреждания в детска градина и училище. 

На 04.06.2004г. е регистрирана Фондация „Радост за нашите деца“. Дейността на организацията е насочена към защита правата на деца и пълнолетни лица с увреждания, техните семейства и тяхното по-добро функциониране в социума.

Фондация „Радост за нашите деца“ работи активно за интеграцията на децата с увреждания и за трудова реализация на младежи с дефицити и нисък образователен ценз. Поставя акцент върху включващо и приобщаващо образование на децата със специални образователни потребности, реализиране на трудови умения при младежите с увреждания, застъпничество и посредничество при възникнали казуси в семейства на деца или младежи с увреждания.

През 2005г. Фондация „Радост за нашите деца“ създава и управлява Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални образователни потребности като първоначално се финансира по Социалната програма на Община Варна. От 2008г. стратира функционирането на ЦСРИ на деца със СОП „Радост“ като държавно делегирана дейност със сключен договор между Фондация „Радост за нашите деца“ и Община Варна. От 2022г. ЦСРИ на деца със СОП „Радост“ се трансформира съгласно Закона за социалните услуги като Комплекс от социални услуги: „информиране и консултиране“; „застъпничество и посредничество“; „общностна работа“; „терапия и рехабилитация“; „обучение за придобиване на умения“; „подкрепа за придобиване на трудови умения“ с целева група деца и пълнолетни лица с увреждания, техните семейства и близки.

През 2018г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Фондация „Радост за нашите деца“ създаде и управлява Социално предприятие „Пекарна Радост“ вписано в Регистъра на социалните предприятия към МТСП. Осигуряваме защитена работна среда за младежи с множество дефицити и нисък образователен ценз, оказваме подкрепа чрез прилагане на индивидуални и групови подходи и техники за разширяване на социалните, трудовите  умения и превенция на социалното изключване. Предоставяме подкрепа на деца с трайни увреждания, навършили 16-годишна възраст, и пълнолетни лица с трайни увреждания, с която се подобрява достъпа до специализирана и обичайна работна среда. Формират се трудови умения и се подобрява  семейната среда относно разбирането на затрудненията на децата/лицата с увреждания. Усвояване на социални и трудови умения за включване в социума според потенциала им съобразено с индивидуалните им възможности. Социално предприятие „Пекарна Радост“ предлага алтернатива за развитие на младежи с увреждания. В продължение на 5 години доказва необходимостта от създаване на условия за упражняване на труд водещо до социална промяна и комплексен подход в грижата за хората с увреждания. Социалното предприятие „Пекарна Радост“ се самоиздържа, източниците на финансиране са от проектна дейност и дарители.