Център

 

Фондация „Радост за нашите деца” управлява Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални образователни потребности „Радост” като държавно делегирана дейност от септември 2008г.

 

Център „Радост” предоставя социални услуги за 60 деца на възраст от 3 до 18 години и техните семейства.

 

Социалната услуга е предназначена за деца със специални образователни потребности и техните родители.Сградата се състои от две учебни стаи (разделени на кътове), стая за психолог, кабинет, чакалня и две мокри помещения.

 

Децата и родителите посещават по график Център „Радост”, който е  съобразен с поведението на всяко дете, възрастта, комуникативни възможности и изготвената индивидуална програма.

 

Организацията на работата в Център „Радост”:

·         всяко дете посещава индивидуални терапевтични занимания – 4-6 броя в месеца;

·         всяко дете (според етапа си на развитие) посещава групови занимания и занимателна терапия – 4-8 пъти в месеца;

·         екипът от специалисти консултира индивидуално семейството на всяко дете 1-2 пъти в месеца;

·         всеки родител посещава група за родителска взаимопомощ 1 път в месеца – по желание;

·         за подкрепа на образователния процес на детето със СОП, специалистите провеждат работни срещи с учителите, директора или социалния асистент на територията на учебното заведение;

·         групови прояви за отдих и развлечение 1-2 в месеца.

 

 

Дейностите са в няколко направления:

·         индивидуални занимания с деца със СОП (самообслужване и ежедневни дейности, заобикалящият ни свят, общуване с другите);

·         индивидуална терапия на деца със СОП от логопед;

·         индивидуално консултиране от психолог;

·         творчески занимания за децата – приложни дейности /арт терапия; трудотерапия,/, музикални и танцови занимания и др.;

·         подкрепа на образователния процес на децата със СОП – подобряване екипната работа между социалния асистент, учителите, ресурсните учители, директора, родителя, ученика;

·         консултиране и подкрепа на родителите – информиране, съвети от специалисти, посредническа дейност, групи за родителска взаимопомощ и др.;

·         групови занимания за децата и техните родители.

 

В ЦСРИ на деца със СОП „Радост” работят: специални педагози,·логопеди, психолози, арт терапевт, трудотерапевт, специалист сензорна стимулация, социален работник, кинезитерапевт, организатор спортно-развлекателни дейности, организатор родителски групи.

 

 

Екип:

 

 

Силвия Димова - директор

Спас Ангелов - психолог

Яна Раева - специален педагог

Нарине Банкова -  социален работник

Мария Петрова - психолог

Валентина Йорданова - специален педагог

Живка Стоянова -  икономист соц. грижи

Даниела Йорданова - кинезитерапевт

Ивелина Ангелова - социален работник

Вела Топалска - логопед

Веселка Кателиева - специален педагог/ трудотерапевт

Радостина Арабаджиева - социален работник

Ася Стефанова - логопед

 

 

 

 

 

 

При желание за работа с деца със специални нужди в работата на Център „Радост” могат да се включват доброволци и стажанти.